Warunki korzystania ze strony

Zasady i warunki – strona internetowa Parkiety Margańska

Na tej stronie znajdują się standardowe zasady i warunki korzystania ze strony internetowej Parkiety Margańska. Pamiętaj, że mogą występować różnice pomiędzy regulacjami w poszczególnych krajach.

Warunki korzystania z witryny internetowej Parkiety Margańska są następujące:

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do niniejszej publikacji jest  Parkiety Margańska.

Upoważnienie do odtwarzania

Każdy użytkownik niniejszej strony może reprodukować dowolną część zamieszczonych tu materiałów pod następującymi warunkami:

- Materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych
- Materiałów nie można w żaden sposób modyfikować
- Nie wolno sporządzać kopii żadnych znaków towarowych Parkiety Margańska bez upoważnienia
- Wszelkie kopie jakichkolwiek części materiałów muszą być opatrzone następującą uwagą o prawach autorskich: "Prawa autorskie ©  Parkiety Margańska. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Twoje opinie

Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich opinii i doceniamy każdy przesłany pomysł i sugestię, ale niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdy komentarz indywidualnie. Rezerwujemy sobie prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych nam informacji.

Korzystanie z interaktywnych funkcji na tej stronie

Dla wygody użytkowników udostępniamy na niniejszej stronie internetowej funkcje interaktywne, takie jak śledzenie przesyłek czy zgłaszanie opinii. Użytkownicy nie są jednak upoważnieni do korzystania z tych funkcji w innym celu, niż określony przez Parkiety Margańska.

Dokładność informacji na stronie

Na naszej stronie internetowej mogą się znaleźć nieumyślne nieścisłości lub błędy literowe. Będą one eliminowane na bieżąco, według uznania Parkiety Margańska. Regularnie aktualizujemy informacje, ale mogą pojawić się nieścisłości, jeśli zajdą jakieś zmiany pomiędzy aktualizacjami. Ponieważ Internet jest niezależną siecią tysięcy witryn na świecie, niektóre informacje dostępne za pośrednictwem naszej strony mogą pochodzić spoza Parkiety Margańska. Parkiety Margańskanie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za treść tych materiałów.

Wirusy

Dokładamy starań, by wyeliminować wirusy z naszej strony, ale nie możemy tego zagwarantować. Dlatego też nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wywołane wirusami. Przed pobraniem informacji z niniejszej strony upewnij się, że zachowane zostały odpowiednie środki ostrożności.

Wyłączenie gwarancji

Usługi, treść i informacje zawarte na naszej stronie internetowej odzwierciedlają stan aktualny. Parkiety Margańska, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie udziela żadnych gwarancji: zarówno wyraźnych, domniemanych, ustawowych lub udzielanych w inny sposób; włączając, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, bez naruszenia praw osób trzecich i przydatności do określonego celu. Parkiety Margańska, jej podmioty powiązane i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji, co do dokładności, kompletności, bezpieczeństwa lub terminowości usług, treści lub informacji umieszczonych na stronie internetowej Parkiety Margańska lub przekazywanych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem systemów Parkiety Margańska. Żadna informacja na stronie internetowej Parkiety Margańska lub w systemach Parkiety Margańska nie daje jakiejkolwiek gwarancji o ile taka gwarancja nie zostanie wyraźnie określona przez Parkiety Margańska w tych warunkach.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji domniemanych, więc ograniczenia i wyłączenia w tej sekcji mogą nie mieć zastosowania. Jeśli jesteś konsumentem, to te przepisy nie wpływają na ustawowe prawa, od których można odstąpić, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji przewidzianych w tych warunkach są sprawiedliwe i rozsądne.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo ani Parkiety Margańska ani jego podmioty powiązane, licencjodawcy lub strony trzecie wymienione na stronie internetowej Parkiety Margańska w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe i pośrednie szkody, nawiązki, zadośćuczynienia, utracone korzyści i zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub z działalności opartej na wykorzystaniu lub niemożności korzystania z witryny internetowej Parkiety Margańska i systemów Parkiety Margańska, usług, treści lub informacji, niezależnie czy taka odpowiedzialność opierać się będzie na gwarancji, umowie, delikcie, lub jakichkolwiek innych zasadzie prawnej, i niezależnie czy Parkiety Margańska jest powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Nie ograniczając powyższego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że w żadnym wypadku Parkiety Margańska nie ponosi całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub inne) straty, niezależnie od formy powództwa lub roszczenia, i niezależnie czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób. W zakresie dozwolonym przez prawo, przyznane Tobie w tych warunkach prawa są wyłączne i ograniczają się do tych wyraźnie przewidziane w tych warunkach.

Produkty i usługi

O ile w formie pisemnej nie uzgodniono inaczej, transport produktów i usług, o których mowa na niniejszych stronach, podlega Warunkom Przewozu Parkiety Margańska . Ponieważ mogą się one różnić w zależności od miejsca pochodzenia przesyłki, skontaktuj się z najbliższym Contact Center w celu uzyskania wykazu lokalnych warunków. Nie wszystkie produkty i usługi Parkiety Margańska mogą być dostępne w każdym kraju.

Ujawnienie informacji

Wszelkie informacje, udzielane Parkiety Margańska przez użytkowników niniejszej strony internetowej są uznawane za poufne i nie będą ujawniane przez Parkiety Margańska żadnym stronom trzecim, z wyłączeniem przypadków, w których będzie to konieczne w celu świadczenia usług.